Sosyal hayatta İletişim

Benlik kavramının,kendi kendimizle ilgili bütün  düşüncelerimiz,algılamalarımız,duygu ve değerlendirmelerimizdir.Benlik insanın kendisidir. Psiko-sosyal gelişimini sağlıklı sürdüren bireyin benlik gelişiminde iletişimin önemi büyüktür. Öz güvenin fazla olduğu bireylerin iletişim tekniklerini en üst düzeyde kullananlardır.

            Benlik,bireyin yaşamı boyunca kendisi hakkında yetenek ve davranışların ortaya çıkmasını sağlayıcı bir unsurdur.

            Bir birey dünyaya geldiğinde belirgin bir ben kavramı yoktur. “Ben” çocuğun ilk yaşlarında doğru ve yanlışlarla başlar ve benlik gelişimi bireylerde yaşlara göre farklılık gösteriri. 7-12 yaş dönemini sakin geçiren birey ergenlik dönemiyle benlik arayışına girer ve ilgileri çoğalır.  Çevresinden gelen iletiler,iç dünyasında çeşitli çatışmalar yaşar. Birey kendini doğru tanıma olanağı bulduğu ölçüde çatışmaları kolay atlatacaktır.

            Bireyin çevresiyle olan iletişimi,kendi iç iletişimi ile uyumlu olmadığı durumlarda,bireyin sosyal gelişimi  de sorunlu olacaktır. Eğer birey çevre ve iç iletişimi ile uyumlu olduğunda bireyin sosyal yapı ve toplumsal uyumluluğu,sağlıklı bir gelişim gösterecektir.

            Sosyal uyum sosyal gelişim sürecinin bir uzantısıdır. Dolayısıyla sosyal gelişim,gelişimin diğer yönlerinden ayrı düşünülemez. Başka deyişle duygusal gelişim,fizyolojik değişmeler,zihinsel etkinlikler ve benlik kavramı ile olan ilişkisi özellikle ergenlik döneminde kız ve erkeklerde gözlenebilir.

            Birey ergenlik döneminde akranları ile yaşamayı öğrenmek,onay görme ve iyi ilişkiler kurmada değişik yöntemler kullanır. Bu ise grup etkinlikleridir. Bu anlamda ortaya çıkan iletişim bireyin sosyal yapı içerisinde yerini belirler.

            Bireyler,davranışlarında neyin doğru,neyin yanlış olduğunu çevrelerinden gelen iletiler aracılığı ile öğrenirler. Dolayısıyla, bireyin benlik gelişiminin ortaya çıkışında iletişimin büyük bir katkısı olduğu ortadır.

            Bir bireyin davranışlarının kişiye mi “bireyin kişiliği ve tutumları” yoksa duruma mı “sosyal güçler yada diğer koşullar” yüklenmesi gerektiğine karar vermeye benlik algısı olarak tanımlayabiliriz. ( 2 )

Benlik Gelişiminde İletişimin Rolü

İletişim insanoğlunun yaşamında,hava gibi,su gibi bir ihtiyaçtır. İletişim olmasa bireylerin ya da toplumların yaşamlarını devam ettirmeleri neredeyse imkansızdır. Bireyin benlik gelişimi toplumsallaşma sürecinde ortaya çıkar. Birey doğduğu andan itibaren,doğduğu toplumun ve içerisinde bulunduğu sosyal yapının kendisine öğrettiklerini benimsemesi ile bir kimlik sahibi olur.

            Birey öncelikle aileden aldığı iletiler ve davranış biçimleri,daha sonra çevresi ve kitle iletişim araçları aracılığı ile edindiği davranış biçimlerini benimser. Bu davranış biçimlerini kendi içerisinde yorumlayarak benlik oluşumunu tamamlar.

            Toplumsallaşma sürecinde kitle iletişim araçlarının önemi büyüktür. Dolayısı ile bireylerin değer yargıları,idealleri,kendisi ile ilgili yeteneklerinin olup olmadığını anlamaları ve bunları geliştirerek benlik oluşumunu sağlamaları için iletişim olmazsa olmaz bir koşuldur.(3)

            Sonuç olarak,iletişimin olmadığı bir ortamda,benlik gelişiminden söz edilemez. Toplumda izole edilmiş,diğer insanlarla hiçbir diyalogu olmayan,değer yargılarından kim ne olduğundan habersiz bir bireyin sosyal olarak benliğinin oluşması hemen hemen imkansızdır.

 DİPNOTLARs

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !